Oferta

Terapia Integracji Sensorycznej

Integracja sensoryczna jest procesem polegającym na organizowaniu bodźców płynących ze środowiska oraz ciała w celu wytwarzania odpowiednich reakcji w odpowiedzi na nie.

Już od najmłodszych lat (nawet w okresie prenatalnym) do dziecka docierają różne bodźce sensoryczne, które uczy się ono zauważać przy pomocy wszystkich zmysłów. Dzięki temu procesowi powstaje reakcja na wyzwania płynące z otoczenia. Istotna jest umiejętność nadania właściwego znaczenia odbieranym wrażeniom oraz dostosowania do tego siły reakcji. Odpowiednie rozpoznanie i reakcje na docierające bodźce sensoryczne ma wpływ na mechanizmy związane np. z ruchem, postawą, dotykiem, słuchem, wzrokiem, emocjami czy nauką.

W naszym gabinecie dbamy o to, aby mały pacjent otrzymał odpowiedniej jakości bodźce, których ilość i rodzaj dostosowany jest do jego potrzeb.  Nasze zajęcia opierają się na akceptacji i życzliwości, doceniamy najdrobniejsze sukcesy,
dopasowujemy formę i metody zajęć indywidualnie do dziecka oraz jego rodziny,
pracujemy nad umiejętnościami dziecka, ale także jego poczuciem wartości, umiejętnością rozponawania i wyrażania  emocji.
Współpracujemy z rodzicami .

Diagnoza Integracji Sensorycznej

Wykonujemy diagnozę integracji sensorycznej. Dzięki diagnozie można opracować indywidualny program terapii dla dziecka, rodzic dostaje wskazówki do pracy z dzieckiem w domu.  Diagnoza obejmuje 3 spotkania, w trakcie których przeprowadzamy wywiad z rodzicem, obserwację dziecka podczas zabawy swobodnej, obserwację kliniczną, testy południowo-kalifornijskie oraz omówienie diagnozy i przedstawienie zaleceń do dalszej pracy z dzieckiem.

Trudności dziecka, które mogą wskazywać na zaburzenia integracji sensorycznej:

 • problemy z zasypianiem, rytmem snu 
 • nadmierne pobudzenie
 • nadmierna drażliwość, impulsywność
 • nadwrażliwość emocjonalna
 • problemy z koncentracją uwagi, łatwe rozpraszanie się
 • wybiórczość pokarmowa, trudności z samodzielnym piciem, żuciem, przełykaniem pokarmów
 • nie lubi karuzeli, huśtawki, lub przeciwnie-uwielbia
 • trudności z koordynacją ruchową, równowagą, postawą ciała
 • duży lęk przed upadkiem, wysokością lub odwrotnie – nie czuje zagrożenia i np. wspina się wysoko
 • często podskakuje, nie może ustać w miejscu
 • trudności z odzwierciedlaniem ruchów, z naśladowaniem
 • nabywanie nowych umiejętności ruchowych sprawia mu trudność  np. jazda na rowerze, rzucanie i łapanie piłki, pływanie 
 • nieumyślnie wpada na ludzi i przedmioty
 • niewłaściwie trzyma przedmioty codziennego użytku np. nożyczki, długopis, łyżkę
 • ma trudności z orientacją w otoczeniu
 • często myli stronę prawą i lewą
 • nie ma dominacji jednej ręki
 • ma trudności z czytaniem i pisaniem, często myli i odwraca znaki graficzne, ma trudności w przepisywaniu tekstu z tablicy
 • wykazuje niechęć do dotyku, przytulania
 • nie akceptuje wielu faktur, konsystencji, materiałów np. metki, skarpetki, ciastolina itp.
 • źle toleruje wykonywane przy nim czynności pielęgnacyjne i higieniczne np. obcinanie paznokci, mycie twarzy, mycie zębów itp.
 • wiele czynności samoobsługowych wykonuje z trudem, powoli, niezdarnie np. mycie się, ubieranie, zapinanie guzików, sznurowanie butów.
 • podczas dłuższego siedzenia ma trudności z utrzymaniem głowy w pozycji pionowej, podpiera ją ręką, kładzie się na stoliku
 • nie lubi hałasu, nie toleruje niektórych dźwięków
 • ma chorobę lokomocyjną
 • zdaje się być nadmiernie męczliwe
 • nie zauważa niektórych bodźców słuchowych, wzrokowych czy zapachowych
 • ma trudności językowe i komunikacyjne
 • słabiej reaguje na dotyk, ból
 • ma trudności w relacjach z rówieśnikami
 • ma trudności szkolne
 • ma niskie poczucie wartości

Terapia Ręki z elementami integracji sensorycznej

Terapia ręki polega na specjalistycznych ćwiczeniach w celu rozwoju i usprawniania funkcji ręki. Dotyczy ona problemów motoryki małej kończyny górnej, a więc barku, ramienia, łokcia, przedramienia, nadgarstka i dłoni.

Cele szczegółowe terapii ręki: 

 • usprawnianie precyzyjnych ruchów dłoni i palców
 • stymulacja dotykowa i proprioceptywna 
 • kształtowanie umiejętności samoobsługowych
 • usprawnianie koordynacji ruchowej, w tym koordynacji pomiędzy dłońmi i palcami
 • umiejętność utrzymania prawidłowej postawy ciała
 • korekta nieprawidłowego chwytu pisarskiego
 • poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej 
 • wydłużenie czasu koncentracji uwagi na zadaniu
 • poprawa pewności siebie
 • doskonalenie w zakresie technik szkolnych: pisanie, wycinanie, itp.
 • poprawa ogólnej sprawności ruchowej
 • usprawnienie nadgarstka oraz ruchomości wszystkich stawów palców, wzmacnianie mięśni palców i dłoni
 • poprawa w zakresie koordynacji i współdziałania rąk
 • wzrost poziomu umiejętności szkolnych oraz motywacji do nauki
 • poprawa w zakresie czytelności i poziomu graficznego pisma 

W naszym gabinecie opieramy się na  ćwiczeniach, które wpływają na prawidłową sprawność ruchową ręki oraz usprawnianie i rozwijanie funkcji grafomotorycznych niezbędnych w procesie edukacji dziecka. Skupiamy się na usprawnianiu precyzyjnych ruchów dłoni i palców mających na celu zaangażowanie całej kończyny górnej do wykonywania różnorodnych zadań. W naszym gabinecie terapia ręki opiera się na koncepcji teorii integracji sensorycznej, ponieważ uzyskanie pełnej zdolności motorycznej ręki obejmuje procesy rozwoju mechanizmów integracji sensorycznej.

Terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży z elementami integracji sensorycznej

Terapia pedagogiczna swoim zakresem obejmuje m. in. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz stymulująco-usprawniające. Ich celem jest usprawnianie sfery poznawczej i emocjonalno-motywacyjnej, tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka. Usprawnianie  funkcji psychomotorycznych dziecka, wyrównywaniu braków w wiadomościach i umiejętnościach pomaga zniwelować trudności dotyczące niepowodzeń szkolnych, a co za tym idzie zwiększyć poczucie wartości i wpłynąć na emocje dziecka.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  to zajęcia skierowane do dzieci doświadczających trudności szkolnych, z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią. Zajęcia mają na celu korygowanie deficytów, związanych z tymi zaburzeniami. Na zajęciach rozwijamy umiejętności i pomagamy w przyswojeniu konkretnej wiedzy.  Wspomagamy  rozwój umysłowy, społeczny i emocjonalny.

Nauka czytania i pisania– to proces długotrwałych oddziaływań i działań o charakterze pedagogicznym. Ćwiczenia obejmują działania na materiale obrazkowo-literowym. Efektem terapii jest umiejętność czytania, czytania ze zrozumieniem oraz przepisywania niewielkiej partii materiału  i pisania z pamięci prostych słów.

Terapia pedagogiczna wskazana jest gdy:

 • dziecko rozpoczyna naukę w szkole
 • ma trudności z nauką, czytaniem, pisaniem itp.
 • ma trudności z koncentracją uwagi. 
 • ma trudności z nawiązywaniem relacji,
 • ma trudności emocjonalne
 • ma trudności rozwojowe

Cele szczegółowe terapii pedagogicznej:

 • stymulowanie ogólnego rozwoju ucznia
 • usprawnianie zaburzonych funkcji percepcyjnych oraz ruchowych
 • pomoc w opanowaniu umiejętności zastosowania w praktyce posiadanej wiedzy
 • wzmacnianie i usprawnianie umiejętności komunikacyjnych ucznia
 • kształtowanie samodzielności
 • usprawnianie analizatora wzrokowego, słuchowego, koordynacji wzrokowo – ruchowej.
 • doskonalenie umiejętności czytania, pisania i liczenia.
 • motywowanie dziecka do nauki.
 • eliminowanie napięć emocjonalnych, pomoc w radzeniu sobie z negatywnymi emocjami.
 • akceptacja ucznia, dostrzeganie mocnych stron dziecka.

W naszym gabinecie terapia pedagogiczna łączona jest z elementami integracji sensorycznej dzięki czemu można osiągnąć  poprawę w organizacji ośrodkowego układu nerwowego, a co za tym idzie wpłynąć na zmianę zachowania w sferze ruchowej, emocjonalnej, językowej, poznawczej oraz osiągnąć lepszą efektywność uczenia się. Celem terapii jest wsparcie dziecka w obszarze, w którym występuje problem.

Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych to cykl kilkunastu spotkań organizowanych w małych grupach. Zajęcia dostosowane są do wieku dzieci. Podczas zajęć ćwiczymy umiejętności społeczne dzięki możliwości modelowania konkretnego zachowania.  Dzieci uczą się rozpoznawania swoich emocji, wyrażania ich w sposób akceptowany społecznie, asertywności, wyznaczania granic, nawiązywania relacji z rówieśnikami, radzenia sobie z agresją innych, budowania relacji.

Trening Umiejętności Społecznych wskazany jest dla dzieci i młodzieży :

 • z trudnościami emocjonalnymi
 • przejawiających zachowania, które nie są akceptowalne społecznie
 • z trudnościami w przestrzeganiu norm i zasad
 • nieśmiałych i wycofanych
 • z trudnościami w budowaniu relacji z innymi
 • z niskim poczuciem wartości
 • z zaburzeniami rozwojowymi np. ze spektrum autyzmu

Diagnoza Spektrum Autyzmu ADOS-2

Zapraszamy na diagnozę spektrum autyzmu ADOS-2 w miejscowościach:

Wołomin

Mińsk Mazowiecki (Pustelnik)

Józefów

Wyszków

Warszawa Targówek

 

ADOS-2 to jeden z najpopularniejszych i najlepiej ocenianych narzędzi do rozpoznawania zaburzeń
ze spektrum autyzmu
na świecie.
ADOS-2 to złoty standard w diagnozie spektrum autyzmu.
ADOS-2 przeznaczony jest dla osób w wieku od 12 m-cy do dorosłości, osób po regresie
lub progresie rozwojowym w celu pomiaru wzrostu
lub spadku natężenia objawów ze spektrum autyzmu i
planowania terapii. Narzędzie służy do badania osób niemówiących oraz posługujących się mową, z różnym natężeniem cech autyzmu.

Badanie polega na podejmowaniu z dzieckiem różnych interakcji według ściśle określonego scenariusza dostosowanego do wieku badanego. Każde zachowanie jest kodowane przez specjalistę według kryteriów diagnostycznych. Dzięki temu rodzic otrzymuje dokładny raport przygotowany przez diagnostę, w którym opisany jest zakres i nasilenie cech spektrum autyzmu.